Испитување на возила за превоз на лесно расипливи стоки (ATP)

Испитување на возила за превоз на лесно расипливи стоки согласно спогодбата за меѓународен превоз на лесно расипливи стоки и специјалната опрема потребна за превоз од таков вид.

  • Фотокопија од сообраќајна дозвола со оригинал на увид
  • Предходен ATP сертификат доколку го има