Контрола на возила за јавен превоз

Техничката служба врши контрола на посебните техничко – експлоатациони услови што треба да ги исплолнуваат моторните возила за превоз на патници и стока во јавниот патен сообраќај.

  • На автобуси за превоз на патници
  • На автобуси кои превезуваат групи деца
  • На товарни возила за превоз на стоки
  • Фотокопија од сообраќајна дозвола со оригинал на увид