Одобрение за управување со туѓо возило

Одобрението за управување на туѓо моторно возило надвор од државата се издава според единствениот унифициран и стандарден образец на AIT – Меѓународната туристичка алијанса и FIA – Меѓународната автомобилска организација. 

  • Сообраќајна дозвола од возилото
  • Лично присуство на сопственикот и лична карта
  • Лично присуство на корисникот и македонски пасош
  • Сообраќајна дозвола од возилото
  • Барање до ЦВПП од правното лице или печат од фирмата
  • Лично присуство на корисникот и македонски пасош
  • 1 година или по барање на период од најмногу 1 година
Одобрение за управување со туѓо возило