Одобрување на преправени/поправени возила (атест)

Преку нашата техничка служба можете да извршите одобрување т.е. атест кај моторните возила за вграден уред за погон на ТНГ, фолии за стакла и уред за спојување на моторно и приклучно возило

  • Фотокопија на сообраќајна дозвола со оригинал на увид
  • Уплатница за испитување на преправено/поправено возило издадена од МВР на Р.М.
  • Останати документи кои зависат од видот на преправката: (прилози, пресметки, извештаи од поодлени испитувања, инженерски пресметки, елаборати и др.)
  • Табеларен преглед на вградените елементиод уредот за погон на ТНГ
  • Документ за мултивентилот вграден во резервоарот за ТНГ
  • Документ од редукторот -испарувачот за ТНГ
  • Документ за резервоарот за ТНГ