Испитување на возила за превоз на одредени опасни материи (ADR)

ADR одобрување за возила за превоз на опасни материи согласно Европската спогодба за меѓународен патен превоз на опасни материи (ADR)

  • Фотокопија од сообраќајна дозвола со оригинал на увид
  • Предходен ADR сертификат доколку го има
  • Копија од типско одобрение према ECR R-105 или Потврда за сообразност за возило од која може да се види дека возилото е одобрено за превоз на опасни материи (доколку е потребно)
  • Уверение за испитано возило за превоз на опасни материи (за возилата кои го имаат)